Ποιότητα νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναλάβει το καθήκον της διαχείρισης των σημαντικών υδατικών πόρων του Ιδρύματος και της διασφάλισης της τήρησης των αναγκαίων προϋποθέσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την παραγωγή και διάθεση  νερού ύδρευσης.

Το Ίδρυμα, ως φορέας ύδρευσης, στην προσπάθεια εναρμόνισής του με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, προχώρησε στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης, που περιλαμβάνει:

 1. Την συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών ύδρευσης
 2. Τον προγραμματισμό των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μετρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και
 3. Την παροχή των πληροφοριών που αφορούν στην ποιότητα του νερού ύδρευσης προς τους καταναλωτές μέσω ειδικής ιστοσελίδας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου αυτού, το Πανεπιστήμιο Πατρών

 1. Δημοπράτησε τις ακόλουθες υπηρεσίας/προμήθειες συνολικού προϋπολογισμού 80.704€ μετά του Φ.Π.Α., οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων μηνών:
  • α. «Καθαρισμός – συντήρηση δεξαμενής νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 43.400€ μετά του Φ.Π.Α.
  • β. «Κατασκευή υποδομής συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 12.400€ μετά του Φ.Π.Α.
  • γ. «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 19.200€ μετά του Φ.Π.Α.
  • δ. «Περιοδικές μετρήσεις νερού ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», με συνολικό προϋπολογισμό 5.704€ μετά του Φ.Π.Α.
 2. Προχώρησε στη διενέργεια έκτακτων ελέγχων της ποιότητας των νερού ύδρευσης σε πολλά σημεία του δικτύου και στη μέτρηση μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραγόντων.
 3. Δημιούργησε την παρούσα σελίδα για την πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών.

Νομοθετικό πλαίσιο

 • Απόφαση απολύμανσης υδάτων ύδρευσης (ΦΕΚ 5 Β/9-1-58)
 • Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (Π.Δ. 51/2007)
 • Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 (ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009)
 • Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’2075), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/80/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2014 (Υπ. Απόφαση 182314/1241/2016)
 • Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015) (Υπ.-Απόφαση-67322_2017)
 • Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (Οδηγία ΕΕ 2020/2184)
 • Απόφαση για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  (ΦΕΚ 3525_25/05/2023)

Εγκύκλιοι

Αποφάσεις Πανεπιστημίου Πατρών

 • Απόφαση Ανασυγκρότησης Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών (Α.Π.: 75675-13/10/2023)

Αξιολόγηση της ποιότητας νερού – Μετρήσεις

Μικροβιολογικές παράμετροι (Μετρήσεις)

Εκθέσεις δοκιμής κολιφάγων

Legionella spp.

Χημικές παράμετροι