Νομοθεσία
Νομοθεσία σχετική με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Link)
Νομοθεσία σχετική με δημόσια έργα/υπηρεσίες, προμήθειες (Link)