Τεχνική υποστήρηξη σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Αίτημα υποστήριξης
Εγχειρίδια – Συχνές ερωτήσεις

Για θέματα ηλεκτρονικής γραμματείας
itdesk@upatras.gr